ข่าวประชาสัมพันธ์

Thumbnail กำหนดการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM IIUMประเทศมาเลเซีย และ ประเทศบรูไน ประจำปีงบประมาณ 2560       Link Download....Click Here !!!...
Thumbnail          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการ “รักไทย รักษ์วัฒนธรรม” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป...
Thumbnail   PR : Liberal artsPNU   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รณรงค์บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดพลังงาน   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดค่าใช้จ่ายและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประหยัดพลังงาน...
Thumbnail     PR : Liberal artsPNU             นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส           เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์...

ภาพกิจกรรม

TQF สอนทำโปรแกรม power point

710 hits

กิจกรรมบ้านทอน

345 hits

กิจกรรมรับน้องใหม่ คณะศิลปศาสตร์

493 hits

โครงการทำความดีเพื่อแม่

520 hits

โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษแก่ตำรวจ

327 hits

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มนร

361 hits

โครงการศึกษาหอประวัติ มนร

275 hits

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

383 hits

คณะศิลปศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ ประเทศมาเลเซีย

89 hits

น.ส.ชุลีพร มาสเนตร รก.หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ (ครูผู้ไร้ลม)

92 hits

คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับการตรวจสอบภายในระดับคณะ โดยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

80 hits

โครงการ กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้ ปีที่ 2 โดย อำพลฟูดส์ และว็อยซ์ ทีวี

81 hits

ลิ้งค์บริการ มนร.