Skip to main content

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (English)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

เอกสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร