Skip to main content

งานประชาสัมพันธ์

ขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม

กรณีท่านบันทึกภาพด้วยตนเอง 
ส่งภาพได้ที่ ID Line : Shakir113

ค่าดำเนินการ
สำหรับบริการทำสกู๊ป จะมีค่าดำเนินการ 2,000 บาท


กรณีท่านมีรายละเอียดเพิ่มเติมส่งได้ที่ID Line : Shakir113

หากท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนเเล้ว จะมีเเจ้งเตือนผ่านอีเมลของท่าน
ให้ท่านดำเนินการพิมพ์เอกสาร แล้วนำส่งที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ ห้องสำนักงาน ชั้น 1
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนทร์ 
                                                         
กรณีไม่มีเอกสาร : ทางงานประชาสัมพันธ์จะไม่ดำเนินการให้