Skip to main content

ปรัชญา

บัณฑิตมีความรู้ ปัญญาแสวงหา

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม

สายตรงคณบดี

อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง

จัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทินการดำเนินงาน

ศูนย์ภาษา

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

คู่คุณธรรม วิจัย และนวัตกรรม

สนองความต้องการของชุมชนและสังคม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 3 >> Admission

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลปี 2564

นักศึกษา
หลักสูตร
บุคลากร