Skip to main content

ปรัชญา

บัณฑิตมีความรู้ ปัญญาแสวงหา

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม

สายตรงคณบดี

อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง

จัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทินการดำเนินงาน

ศูนย์ภาษา

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

คู่คุณธรรม วิจัย และนวัตกรรม

สนองความต้องการของชุมชนและสังคม

ขอเเสดงความยินดี อาจารย์ปารีซะ รักเกื้อ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลปี 2564

นักศึกษา
หลักสูตร
บุคลากร