Skip to main content

งานศูนย์ภาษา

กำหนดการสอบ TOEFL ITP

ศูนย์ภาษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปี 2566

1.กรณีมีผู้สมัครสอบไม่ถึง 10 คน ทางศูนย์ภาษาขอสวงนสิทธ์ไม่จัดการสอบและจะนำรายชื่อผูสมัครในครั้งที่ยกเลิกไปสอบในครั้งถัดไปหากผู้สมัครสอบไม่สามารถสอบในครั้งถัดไปหรือไม่ประสงค์สอบ สามารถติดต่อขอรับเงินคืน ภายใน 7 วันทำการหลังประกาศยกเลิกการสอบ

2.คณะจะแจ้งยืนยันการสอบและเลขที่นั่งสอบทาง Email ตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้

3.วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นวันปิดรับชำระเงิน

แนวปฏิบัติ (GUIDELINES)

ค่าสมัครสอบ

ประเภทผู้สมัครสอบ

1.นักศึกษาและบุคลการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1,200 บาท

2. นักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันอื่น ๆ ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท

3.บุคคลทั่วไป ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท

โครงสร้างข้อสอบ

TOEFL ITP® เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)

ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)

ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 1

          โอนเงินเข้าบัญชี: ธนาคารกรุงไทย

          ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (คณะศิลปศาสตร์)

          เลขบัญชี 905-6-03836-2

          ** กรุณาชำระเงินค่าสมัครก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์ **

ขั้นตอนที่ 2

          สมัครที่นี่ กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร  https://docs.google.com/forms/d/1FU2i6mYqyPpK8Z4A2mZhkSUSykXjgtV1dIMRP2kfSxM/edit?usp=sharing

                   ** กรณีนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายใน จะต้องแนบสำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรบุคลากร มาด้วย **

ขั้นตอนที่ 3

          การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อปรากฏข้อความ Your response has been recorded. Please check your email regularly for further notice.

** ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จะไม่คืนเงินค่าทดสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้น การประกาศยกเลิกการจัดสอบจากทางศูนย์ภาษา **

** (กรณีผู้สมัครสอบไม่ถึง 10 คน ทางคณะศิลปศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการทดสอบ

และขอให้ผู้สมัครติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 5 วันทำการ หลังจากประกาศยกเลิกการจัดสอบ) **

ขั้นตอนที่ 4

             ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและติดตามรายละเอียดการสอบผ่านทางอีเมลโดยศูนย์ภาษาจะประกาศให้ทราบก่อนการจัดสอบ 1 สัปดาห์

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ โทร 0933999828

วิธีการรับผลสอบ

ผู้เข้าสอบติดต่อรับผลสอบด้วยตนเองที่ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หรือรับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น

การรับผลสอบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

2.เขียนเลขที่นั่งสอบ (Seat No.) ไว้ตรงมุมล่างขวา (ดังตัวอย่างการจ่าหน้าซอง)

3.ชำระค่าบริการส่ง 50 บาท ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันจัดสอบ หมายเหตุ ทั้งนี้ในกรณีไม่ได้รับผลสอบ ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

1.จ่าหน้าซองระบุชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และที่อยู่ถึงตัวท่านเองบนซองน้ำตาลขนาด A4(22.5×32.5 cm)