Skip to main content

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4

อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ลุกมาน มะยิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย และคณาจารย์สาขาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์