Skip to main content

ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นูรอา สะมะแอ
ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
“การพัฒนาการเรียนรู้การออกเสียงของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส”
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)