Skip to main content

ขอเเสดงความยินดี อาจารย์ปารีซะ รักเกื้อ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ได้รับรางวัล ภัทรพัฒน์
อาาจารย์ผู้มุ่งมั่นและเสียสละในการพัฒนาศิษย์
ให้มีความรู้และความเจริญก้าวหน้า
เนื่องในวันพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566