Skip to main content

ประกาศรายวิชาภาคฤดูร้อน เทอม 3/2566

รายวิชา 11-034-117 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 2

ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนและมีแผนที่จะลงทะเบียนล่าช้า ในรายวิชาดังกล่าวเริ่มเข้าเรียน ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.20-12.20 น. ณ หอประชุมวชิรอำไพ ชั้นสอง คณะศิลปศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย