Skip to main content

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567

ณ ห้องประชุมสื่อสารทางไกล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์