คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รณรงค์บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดพลังงาน

 


PR : Liberal artsPNU

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รณรงค์บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดพลังงาน

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดค่าใช้จ่ายและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประหยัดพลังงาน รวมทั้งเป็นการให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงาน ดังนี้
1. ปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน พร้อมดึงปลั๊กออก
2. ปิดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพัก เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที
3. ปิดสวิตซ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกิน 1 ชั่วโมง
4. อุปกรณ์สำนักงานเมื่อไม่ใช้งานแล้วปิดและถอดปลั๊กทุกครั้ง
5. กำหนดช่วงระยะเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
6. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่าเสมอ
7. เปิดไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นถ้าไม่ใช้ให้ปิด ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ และปิดในช่วงพักกลางวัน (12.00 – 13.00 น.)
8. พยายามใช้แสงธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการจัดสิ่งของบังช่องทางเข้าของแสง

 

Other PNU Links