แบบฟอร์มฝ่ายสำนักงานคณบดี

แบบฟอร์มฝ่ายสำนักงานคณบดี

 

          งานสารบรรณ

                    1. แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก << download >>

                    2. แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน << download >>

                    3. แบบฟอร์มคำสั่ง << download >>

                    4. แบบฟอร์มประกาศ << download >>

 

          งานบริหารทรัพยากรบุคคล

                    1. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการ พนักงาน) << download.pdf >>   

                    2. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว (ลูกจ้างชั่วคราว) << download.pdf >>                 

                    3. แบบฟอร์มการลา (ภายในประเทศ) << download.pdf >>                

                    4. แบบฟอร์มการลา (ต่างประเทศ) << download.doc >>

                    5. แบบฟอร์มลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร << download.doc >>

                    6. แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา << download.pdf >>

                    7. แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ << download.pdf >>   << download.doc >>

                    8. แบบฟอร์มมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทน << download.pdf >>   << download.doc >>

                    9. แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ << download.pdf >>   << download.doc >>

                    10 แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ/การรายงานผลการศึกษา/การขอขยายเวลาศึกษา ต่อ/การกลับมาปฏิบัติราชการ ฯลฯ << download.pdf >>

                    11. แบบฟอร์มสัญญาจ้าง << download.pdf >>                  

                    12. แบบฟอร์มประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/การทดลองปฏิบัติราชการ << download.pdf >>

   

          งานการเงิน

                    1. ขอยืมเงินทดรองค่าวัสดุและโครงการ  << download.pdf >>   << download.doc >>

                    2. ขอยืมเงินทดรองไปราชการ << download.pdf >>   << download.doc >>

                    3. เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  << download.pdf >>   << download.doc >>

 

          งานพัสดุ

                    1. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ << download >>

                    2. แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ  << download >>

 

          งานอาคารและสถานที่

                    1. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้อง << download >>

                    2. แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนห้องเรียน << download >>

                    3. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องเรียนเพื่อสอนชดเชย  << download >>

                    4. แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนเวรยาม << download >>

 

 

 

ลิ้งค์บริการ มนร.