แบบฟอร์มฝ่ายสำนักงานคณบดี

งานสารบรรณ  
- แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก download
- แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน download
- แบบฟอร์มคำสั่ง download
- แบบฟอร์มประกาศ download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
- แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการ พนักงาน) download
- แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว (ลูกจ้างชั่วคราว) download
- แบบฟอร์มการลา (ภายในประเทศ) download
- แบบฟอร์มการลา (ต่างประเทศ) download
- แบบฟอร์มลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร download
- แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

download

- แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

download.pdf

download.doc

- แบบฟอร์มมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทน

 download.pdf

download.doc

- แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ

download.pdf

download.doc

- แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ/การรายงานผลการศึกษา/การขอขยายเวลาศึกษา ต่อ/การกลับมาปฏิบัติราชการ ฯลฯ download
- แบบฟอร์มสัญญาจ้าง download
- แบบฟอร์มประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/การทดลองปฏิบัติราชการ download
งานการเงิน  
- ขอยืมเงินทดรองค่าวัสดุและโครงการ

download.pdf

download.doc 

- ขอยืมเงินทดรองไปราชการ

 download.pdf

download.doc

- เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

 download.pdf

download.doc

งานพัสดุ  
- แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ download
- แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ download
งานอาคารและสถานที่  
- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้อง download
- แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนห้องเรียน download
- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องเรียนเพื่อสอนชดเชย download
- แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนเวรยาม download
งานประชาสัมพันธ์  
- แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ข่าวสาร download

Other PNU Links