งานแผน

แผนกลยุทธ์ปี 2560 download
แผนเป้าหมายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ download
แผนพัฒนาคุณภาพประจำปี 2557 download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 download

Other PNU Links