งานพัสดุ

งานพัสดุ

1.การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  

     - ซ่อมลิฟท์

     - ห้องเรียนประชุมทางไกล

     - ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

2.หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับงานพัสดุ

      - พรบ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                <ดาวน์โหลด>

      - วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง          <ดาวน์โหลด>

3.รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ( กล่องเสนอความคิดเห็น)

ส่งเรื่องมาได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Other PNU Links