งานส่งเสริมวิจัยและตำรา

จรรยาบรรณนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญของจรรยาบรรณในการวิจัยและ ได้กำหนด

ของจรรยาบรรณนักวิจัยไว้ดังนี้ อ่านต่อ

download

 

แนวทางการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
- ความรู้เบื้องต้นเรื่องสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อ่านต่อ download

Other PNU Links