งานส่งเสริมวิจัยและตำรา

จรรยาบรรณนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

      - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญของจรรยาบรรณในการวิจัยและ ได้กำหนด

ของจรรยาบรรณนักวิจัยไว้ดังนี้ อ่านต่อ << download >>

 

แนวทางการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

      - ความรู้เบื้องต้นเรื่องสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อ่านต่อ << download >>

 

ลิ้งค์บริการ มนร.