การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน" ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Latest from detdanai

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close