ฐานข้อมูลวิจัย

- การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะ อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
-
การสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะท้ายในภาษาไทย สำหรับผู้ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาที่หนึ่งและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองโดยใช้กลยุทธ์สัทศาสตร์
-
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสันติศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
-
ลักษณะข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทย กรณีศึกษาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
-
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชา การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
-
ความทันสมัยของกล้องถ่ายภาพและภาพถ่ายประเทศอินโดนีเซียในยุคอาณานิคม

- การปนภาษาอังกฤษในเพลงไทยสากลแนวแร็พและอาร์แอนด์บี ที่ได้รับความนิยมในปี พ.ศ. 2561
- การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- การศึกษาการแปรคำศัพท์ภาษาอังกฤษในภาษามลายูถิ่นของผู้พูดในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
- การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการใช้แผนการเรียนรู้สื่อโซเชียลมีเดีย ในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
- การศึกษาสถานที่สำคัญเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
- การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์โละจูด
- การศึกษาสภาพแวดล้อมและปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- ผลสัมฤทธิ์การสอนเสริมการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
- การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวสองภาษาของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close