Skip to main content

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอประชารักษ์