RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all สาขาวิชาภาษามลายู – Libarts PNU Skip to main content

สาขาวิชาภาษามลายู

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Malay Language

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)

ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษามลายู)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Malay Language)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Malay Language)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

เอกสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู

อาจารย์ประจำหลักสูตร