Skip to main content

ป้องกันทุจริต ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

 • รหัส 001 : โครงสร้าง
 • รหัส 002 : ข้อมูลผู้บริหาร
 • รหัส 003 : อำนาจหน้าที่
 • รหัส 004 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • รหัส 005 : ข้อมูลการติดต่อ
 • รหัส 006 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

 • รหัส 007 : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รหัส 008 : Q&A
 • รหัส 009 : Social Network

การบริหารงาน / แผนดำเนินงาน

 • รหัส 010 : แผนดำเนินงานประจำปี
 • รหัส 011 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รหัส 012 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 • รหัส 013 : คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แผนการจัดซื่อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

 • แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ