RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – Libarts PNU Skip to main content

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (English)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

เอกสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร