Skip to main content

งานประชาสัมพันธ์

นาย มูหัมมัดสาเกร์ เร๊าะแลบา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ความเชี่ยวชาญ :

ข้อมูลติดต่อ :

laashakir@gmail.com

การขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

หากท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนเเล้ว จะมีเเจ้งเตือนผ่านอีเมลของท่าน
ให้ท่านดำเนินการพิมพ์เอกสาร แล้วนำส่งมาที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนทร์