Skip to main content

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning

อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง และ อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ ทำหน้าที่วิทยากรกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาำครูทั้งระบบสู่การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (Active Learning) แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ

โรงเรียนสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ได้จัดโครงการคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ได้จัดโครงการคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

วิทยากร…

IDM Full Crack

โดย คุณณัฏฐนันท์ วิภัคจิรานนท์

การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

โดย คุณอีกรอม อิงดิง

พูดอย่างไรให้เป๊ะปัง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กำหนดการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2564

กำหนดการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2564

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 (ซ้อมย่อย) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 (ซ้อมย่อย) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565 (ซ้อมใหญ่) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

.

พบกับวิทยากร…

1.การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

โดย คุณณัฏฐนันท์ วิภัคจิรานนท์

2.พูดอย่างไรให้เป๊ะปัง

โดย คุณอีกรอม อิงดิง

3.การปรับตัวในยุคตลาดดิจิทัล

โดย อาจารย์ธิดา ลาภวงศ์

4.การคิดอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดย อาจารย์น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ

5.การคิดเพื่อเสริมสร้างพลังใจ

โดย ผศ.มุสลินท์ โตะแปเราะ

6.การคิดเชิงนวัตกรรม

โดย อาจารย์นัตพงศ์ โชติพันธ์

7.การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) โดย อาจารย์ร้อยตำรวจเอกหญิง สุภาวดี อดิศัยศักดา

.

ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเเสดงความยินดี ให้ดํารงตําแหน่ง”นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

#ขอแสดงความยินดี
นายอับดุลเลาะ แสงนิล
นักศึกษาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ให้ดํารงตําแหน่ง
“นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565”
.
ในโอกาสนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการเลือก อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความมุ่งมั่น และมีความพยายามในการทํางานเพื่อนักศึกษาสืบไป

#องค์การบริหารนักศึกษาปีการศึกษา2565
#ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
#คณะศิลปศาสตร์มนร

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร เข้าร่วมเป็นโค้ชการเเข่งขันกีฬาเเฮนด์บอลในร่มชาย ในการแข่งกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 37

อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร อาจารย์สาขาพละศึกษา คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เข้าร่วมเป็นโค้ชการเเข่งขันกีฬาเเฮนด์บอลในร่มชาย ในการแข่งกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ คว้ารางวัลเหรียญเงิน พัทลุงเกมส์สมุทรปรากา

ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวมัรดียะห์ ตาฮา

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวนูรอาซีลา ปะมะ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายมูฮัมหมัดอาร์รีฟ ตะโกนัน

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

1. นางสาวอิบติซาม กือจิ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

2. นางสาวนินาบีละฮ์ บิลโอ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

เข้าร่วมการแข่งขันพิกุลเกมส์ ประเดิมคู่แรกนัดเปิดสนามแข่งฟุตบอลพิกุลเกมส์ 2022

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันพิกุลเกมส์ โดยประเดิมคู่แรกนัดเปิดสนามแข่งฟุตบอลพิกุลเกมส์ 2022 คณะศิลปศาสตร์ vs คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรมประกอบด้วย

1. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

2. กล่าวสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

3. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

4. บรรยายพิเศษจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องสื่อสารทางไกล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ กิจกรรมการอบรมการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Google Data Studio ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์