Skip to main content

จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Language Center Princess of Naradhiwas University

ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

(PNU-TEP: Princess of Naradhiwas University Test of English Proficiency) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 248 คน