Order Allow,Deny Deny from all โครงการการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ – Libarts PNU Skip to main content

โครงการการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์