Order Allow,Deny Deny from all โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ – Libarts PNU Skip to main content

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

คณะศิลปศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์