RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all ขอเเสดงความยินดี อาจารย์ปารีซะ รักเกื้อ – Libarts PNU Skip to main content

ขอเเสดงความยินดี อาจารย์ปารีซะ รักเกื้อ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ได้รับรางวัล ภัทรพัฒน์
อาาจารย์ผู้มุ่งมั่นและเสียสละในการพัฒนาศิษย์
ให้มีความรู้และความเจริญก้าวหน้า
เนื่องในวันพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566