Skip to main content

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning

อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง และ อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ ทำหน้าที่วิทยากรกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาำครูทั้งระบบสู่การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (Active Learning) แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ

โรงเรียนสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส