Skip to main content

กำหนดการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2564

กำหนดการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2564

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 (ซ้อมย่อย) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 (ซ้อมย่อย) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565 (ซ้อมใหญ่) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม