Skip to main content

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

.

พบกับวิทยากร…

1.การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

โดย คุณณัฏฐนันท์ วิภัคจิรานนท์

2.พูดอย่างไรให้เป๊ะปัง

โดย คุณอีกรอม อิงดิง

3.การปรับตัวในยุคตลาดดิจิทัล

โดย อาจารย์ธิดา ลาภวงศ์

4.การคิดอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดย อาจารย์น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ

5.การคิดเพื่อเสริมสร้างพลังใจ

โดย ผศ.มุสลินท์ โตะแปเราะ

6.การคิดเชิงนวัตกรรม

โดย อาจารย์นัตพงศ์ โชติพันธ์

7.การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) โดย อาจารย์ร้อยตำรวจเอกหญิง สุภาวดี อดิศัยศักดา

.

ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์