Skip to main content

ขอเเสดงความยินดี ให้ดํารงตําแหน่ง”นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

#ขอแสดงความยินดี
นายอับดุลเลาะ แสงนิล
นักศึกษาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ให้ดํารงตําแหน่ง
“นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565”
.
ในโอกาสนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการเลือก อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความมุ่งมั่น และมีความพยายามในการทํางานเพื่อนักศึกษาสืบไป

#องค์การบริหารนักศึกษาปีการศึกษา2565
#ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
#คณะศิลปศาสตร์มนร