Virtual Classroom Faculty of Liberal Arts

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

 
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก

หน้าหลัก

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

VC

ห้องเรียนเสมือน เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่จำลองสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ทางการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและจะขยายตัวมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในระบบนี้อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ที่เรียกว่า Virtual Classroom นับว่าเป็นการพัฒนาการ บริการทางการศึกษาทางไกลชนิดที่เรียกว่าเคาะประตูบ้านกันจริงๆ เป็นรูปแบบใหม่ ของสถาบันการศึกษาในโลกยุคไร้พรมแดน
ประเภทของรายวิชา

ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
 Moodle
 ทักษะการคิด
 กิจกรรมทางพละศึกษา
 ปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน
 การค้นคว้าสารสนเทศฯ
 ทักษะการสื่อสาร
 การพูดเพื่อสังคม
 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 มนุษย์กับสังคม
 กฏหมายในชีวิตประจำวัน
 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้
ภาควิชาภาษา 
 ภาษาจีนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การพูดและการฟังภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
 ทักษะการสื่อสาร
 การใช้ภาษาไทย
 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารบทคัดย่อ
 ภาษามลายูในชีวิตประจำวันบทคัดย่อ
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Skip ดูเวลา

ดูเวลาSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 วันนี้ จันทร์, 24 กันยายน 24 25 26 27 28 29
30