การจัดซื้อจัดจ้าง

-  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-   กฎกระทรวง 7 ฉบับ

-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

-  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561

-  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2561

-  อัตราราคางานต่อหน่วย  ฉบับเดือนธันวาคม 2561

-  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ ฉบับเดือนธันวาคม 2561

-  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  ฉบับเดือนธันวาคม 2561

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561

คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

- วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- แผนการจัดจ้าง  โครงการซ่อมแซมลิฟต์โดยสารคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง

- แผนการจัดจ้าง  โครงการจัดทำห้องเรียนสื่อสารทางไกล  จำนวน ๑ ห้อง

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  โครงการจัดทำห้องเรียนสื่อสารและห้องเรียนสื่อสารทาไกล จำนวน ๗ รายการ

- ขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดทำห้องเรียนสื่อสารทางไกล  ปีงบประมาณ  2561 งบประมาณ ๑,๕00,000 บาท

- ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดทำห้องเรียนสื่อสารทางไกล  ปีงบประมาณ  2561 งบประมาณ ๑,๕00,000 บาท

- ขอบเขตงาน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดทำห้องเรียนการสื่อสารและห้องเรียนการสื่อสารทางไกล ครั้งที่ ๑ สำหรับกิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำห้องทางไกล งบประมาณ 134,000 บาท

- การเปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดทำห้องเรียนการสื่อสารและห้องเรียนการสื่อสารทางไกล ครั้งที่ ๑ สำหรับกิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำห้องทางไกล งบประมาณ 134,000 บาท

- การเปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  โครงการพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ ๑  ปีงบประมาณ 25๖๑  งบประมาณ 145,000 บาท

- การเปิดเผยขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  โครงการพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ ๑  ปีงบประมาณ 25๖๑งบประมาณ 145,000 บาท

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560– ธันวาคม 2560)

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม 2561 – มีนาคม 2561)

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน 2561 – มิถุนายน 2561)

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561)

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561– ธันวาคม 2561)

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม 2562– มีนาคม 2562)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ครั้งที่ ๑) ด้วยเงินรายได้ สผ.เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๑ รายการ จากค่าครุภัณฑ์สำนักงานไตรมาสที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ด้วยเงินรายได้ สผ.เลขที่ ๐๐5/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ไตรมาสที่ ๑ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ จากค่าครุภัณฑ์การศึกษา ไตรมาสที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ด้วยเงินรายได้ สผ.เลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย จำนวน ๑ ป้าย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 3 ด้วยเงินรายได้ สผ.เลขที่ 011/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ ๑๔ ศิลปวัฒนธรรมมลายู ครั้งที่ ๑ ด้วยเงินงปม. (งบรายจ่ายอื่น) ผลผลิตด้านบริการวิชาการ สผ.เลขที่ ๐๑๘/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ (ครั้งที่ ๑) สำหรับกิจกรรมที่ ๑๕.๓ กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษฯ ด้วยเงินงปม.(งบรายจ่ายอื่น) ผลผลิตด้านเฉพาะกิจภาคใต้ฯ ๖๒ ข้อ ๒ สผ.เลขที่ ๐๑๙/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสอน จำนวน ๘๔ เล่ม โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ(ครั้งที่ 2) สำหรับกิจกรรมที่ ๑๕.๓ กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษฯ ด้วยเงินงปม.(งบรายจ่ายอื่น) ผลผลิตด้านเฉพาะกิจภาคใต้ฯ ๖๒ ข้อ ๒ สผ.เลขที่ ๐20/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ (ครั้งที่ ๓) สำหรับกิจกรรมที่ ๑๕.๓ กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษฯ ด้วยเงินงปม.(งบรายจ่ายอื่น) ผลผลิตด้านเฉพาะกิจภาคใต้ฯ ๖๒ ข้อ ๒ สผ.เลขที่ ๐๒๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 3 ด้วยเงินรายได้ สผ.เลขที่ ๐๒3/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 2 ด้วยเงินรายได้ สผ.เลขที่ ๐๒2/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมรักบ้านเกิด รักไทย รักษ์วัฒนธรรม (กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ครั้งที่ ๑) ด้วยเงินงปม. (งบรายจ่ายอื่น) ผลผลิตด้านเฉพาะกิจภาคใต้ฯ ๖๒ ข้อ ๑ สผ.เลขที่ ๐๒๔/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่สากล (English is All Around) ด้วยเงินงปม.(งบรายจ่ายอื่น) ผลผลิตด้านเฉพาะกิจภาคใต้ฯ ๖๒ ข้อ ๒ สผ.เลขที่ ๐๒๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โครงการบริการวิชาการวิชาชีพด้วยเงินงปม.(งบรายจ่ายอื่น) ผลผลิตด้านบริการวิชาการ  สผ.เลขที่ 108/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close
pornhub xxxvideostuber xvideos movies threesome Adult sex movies redtube Free sex download xvideos xnxx xvideos indonesian porn indian anal sex hot indian hd porn Homemade sexy friends Mature granny fuck japan porn Realpornfilms.com pornominutes xvideos xnxx indian porn movie pornburst Hot sex movies hot porn videos free hd porn video erin and blu get pornovitube xvideos xhamster sex tube asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info http://xssn.net sex full movies hindi dubbed tube8 indian porn bukkakefetish ngelina omegle boobs compilation animal shikar layanam devika xx asa akira brutal sofa pornhub Free adult fuck youporn Porn tube clips mobilpornfilm best porn fullteenporno xnxx Free sex fuck xvideos Hot xxx tube xnxx porn tube videos
http://nesaporns.xyz