คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาด้านวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

         คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการ “รักไทย รักษ์วัฒนธรรม” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตระหนักในความสาคัญและมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้การทานุศิลปวัฒนธรรม และการแข่งขันตอบปัญหาด้านวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
         ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าวสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อส่งนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาด้านวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังแนบ โดยส่งใบสมัครได้ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  
 
 
<< download >>
 
 
 

Other PNU Links