Title Hits
ประกาศกระทรวงการศึกษาธิการ 24
กำหนดการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 206
คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาด้านวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 462
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รณรงค์บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดพลังงาน 377
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส 337
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์แนะแนว ประจาปี 2558 264
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมศึกษาและชมงาน “พิกุลทองเทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพฒนา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส 173
ขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีศึกษา 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 187
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการทดสอบสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 142
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีไว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจาปี 2558 133

Page 1 of 2

ลิ้งค์บริการ มนร.