Title Hits
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23
ประกาศกระทรวงการศึกษาธิการ 58
กำหนดการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 240
คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาด้านวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 526
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รณรงค์บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดพลังงาน 395
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส 355
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์แนะแนว ประจาปี 2558 273
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมศึกษาและชมงาน “พิกุลทองเทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพฒนา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส 186
ขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีศึกษา 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 194
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการทดสอบสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 152

Page 1 of 2

ลิ้งค์บริการ มนร.