1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
Title Hits
ประกาศกระทรวงการศึกษาธิการ 1
กำหนดการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 180
คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาด้านวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 433
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รณรงค์บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดพลังงาน 347
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส 320
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์แนะแนว ประจาปี 2558 256
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมศึกษาและชมงาน “พิกุลทองเทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพฒนา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส 166
ขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีศึกษา 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 174
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการทดสอบสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 135
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีไว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจาปี 2558 127

Page 1 of 2

ลิ้งค์บริการ มนร.