การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ km

แนวปฏิบัติที่ดี คณะศิลปศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีการศึกษา 2557 (Full-Tex)   << download >>

 

1. พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
 
         1.1 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง“การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ Facebook ในการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” :  อาจารย์ลุกมาน มะยิ 
 
         1.2 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การพัฒนาใช้คาศัพท์ภาษามลายูในหัวข้อเรื่องอวัยวะร่างกายเพื่อการบูรณาการในรายวิชาการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน”  :  อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค
 
 
 
2. พันธกิจด้านการวิจัย
 
         2.1 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง“การนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ในศตวรรษที่ 21” 
อาจารย์ นวลปราง  อรุณจิต
 
         2.2 แนวปฏิบัติที่ดีการบูรณาการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ และงานวิจัย
อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 
 
 
3. พันธกิจงานวิชาการอื่นๆ
 
         3.1 แนวปฏิบัติที่ดีโครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม : อาจารย์ศิริกัญญา แก่นทอง 
 
         3.2 แนวปฏิบัติที่ดีชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (PNU Band) :
อาจารย์นวลปราง อรุณจิต  
 
         3.3 แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของงานฝ่ายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ : 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์
 

ลิ้งค์บริการ มนร.