แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

 

          งานทะเบียน วัดผล และประเมินผล

                    -แบบฟอร์ม มคอ. 3 << download >>

                    -แบบฟอร์ม มคอ.  5 << download >>

                    -แบบฟอร์ม มคอ. 7 << download >>

                    -แบบฟอร์มการนิเทศการสอน << download >>

                    -แบบฟอร์มบันทึกการสอน << download >>

                    -แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ << download >>

                    -แบบฟอร์มการลงทะเบียน/การเพิ่มถอนรายวิชา << download >>

                    -แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ << download >>

                    -ใบมอบฉันทะรับเอกสาร<< download >>

                    -แบบบันทึกการสอนรายชั่่วโมง คณะศิลปศาสตร์ << download >>

                    -บันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา << download >> 

          งานบริการวิชาการ

                    -แบบฟอร์มการขอรับบริการวิชาการ << download >>

 

          งานวิจัยและตำรา

                    -แบบฟอร์มการขอทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ << download >>

                    -แบบฟอร์มขอทุนวิจัย วช. << download >>

                    -แบบฟอร์มรายงานทุนวิจัยคณะศิลปะศาสตร์ << download >>

                    -แบบฟอร์มรายงานทุนวิจัย วช. << download >>

 

ลิ้งค์บริการ มนร.