1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3

แบบฟอร์มฝ่ายนโยนบายและแผน

งานแผน

                    -แบบฟอร์มเสนอโครงการ (เสนอของบประมาณระดับมหาวิทยาลัย) << download >>

                    -แบบฟอร์มเสนอโครงการ (เสนอของบประมาณระดับคณะ) << download >>

                    -แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานโครงการ << download >>

                    -แบบฟอร์มตัวอย่างประมาณการ

                                   ผู้รับผิดชอบ 2 คน << download >

                                   ผู้รับผิดชอบ 3 คน << download >>

                    -แบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจทำนุบำรุง << download >>

                    -แบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจบริการวิชาการ << download >>

                    -แบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจบริการวิชาชีพ << download >>

                    -แบบฟอร์มสรุปโครงการ << download >>

 

 

 

งานประกันคุณภาพ

                    -แบบฟอร์มประเมินตนเอง (SAR) << download >>

                    -แบบฟอร์มรายการหลักฐานประกอบ (Master List) << download >>

 

งานสารสนเทศเพื่อการบริการ

                    -แบบฟอร์มขอรับบริการงานสารสนเทศเพื่อการบริการ << download >>

ลิ้งค์บริการ มนร.