แบบฟอร์มฝ่ายนโยบายและแผน

งานแผน

           -แบบฟอร์มเสนอโครงการ (เสนอของบประมาณระดับมหาวิทยาลัย) << Download>>

           -แบบฟอร์มเสนอโครงการ (เสนอโครงการของระดับคณะ) << Download>>

           -แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานโครงการ << Download >>

           -แบบฟอร์มตัวอย่างประมาณการ << Download >>

                                   ผู้รับผิดชอบ 3 คน << download >>

           -แบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจทำนุบำรุง << Download >>

           -แบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจบริการวิชาการ << Download >>

           -แบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจบริการวิชาชีพ << Download >>

           -แบบฟอร์มสรุปโครงการ << Download>>

 

งานประกันคุณภาพ

            -แบบฟอร์มประเมินตนเอง (SAR) << download >>

            -แบบฟอร์มรายการหลักฐานประกอบ (Master List) << download >>

 

งานสารสนเทศเพื่อการบริการ

            -แบบฟอร์มขอรับบริการงานสารสนเทศเพื่อการบริการ << download >>

ลิ้งค์บริการ มนร.