งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

- คู่มือการทำผลงานและการขอตำแหน่งทางวิชาการงานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด

 

- คู่มือการขอไปราชการ ดาวน์โหลด

 

- จรรยาบรรณ ดาวน์โหลด

 

- ระเบียบขั้นตอนการทำสัญญาและลักษณะการทำสัญญาจ้างงานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์  ดาวน์โหลด 


- คู่มือและเอกสารการลาศึกษาต่อในประเทศงานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด

 

- คู่มือและเอกสารการลาศึกษาต่อต่างประเทศงานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด

 

ลิ้งค์บริการ มนร.