งานสารบรรณ

 

       ระเบียบงานการเงิน

              - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔ << download >>

              - ระเบีบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ << download >>

              - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ ๒๕๔๗ << download >>

              - ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ๒๕๕๑ << download >>

              - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ << download >>

              - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม << download >>

              - หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ << download >>

 

       ระเบียบงานบุคลากร

              - ระเบียบการลาของข้าราชการ ๒๕๕๕ << download >>

              - สิทธิการลาของพนักงาน มนร. << download >>

              - สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว มนร. << download >>

              - หลักเกณฑ์การขออนุญาตลาศึกษาต่อต่างประเทศ << download >>

 

       ระเบียบงานสารบรรณ

              - งานสารบรรณ ๒๕๕๖ << download >>

              - งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) ๒๕๔๘ << download >>

 

                  

ลิ้งค์บริการ มนร.