งานสารบรรณ

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) 2545 download
ระเบีบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 2557 download
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 download
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 download
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม download
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ download
ระเบียบการลาของข้าราชการ 2555 download
สิทธิการลาของพนักงาน มนร. download
สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว มนร. download
หลักเกณฑ์การขออนุญาตลาศึกษาต่อต่างประเทศ download
งานสารบรรณ 2556 download
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) 2548 download

        

Other PNU Links