1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3

งานทะเบียน วัดผล และประเมินผล

-แผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

              -ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 << download >>

              -ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 << download >>

-ตารางสอนอาจารย์

            -ภาควิชาภาษา

            -ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            -ภาควิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

                                    -ตารางเรียนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ << download >>

                                    -รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ << download >>

ลิ้งค์บริการ มนร.