คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเปิดสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาไทย แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Latest from detdanai

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close