คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการอ่านและเขียนภาษาไทยแก่ผู้สอนที่ไม่ตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพื่อบริการวิชาการด้านการสอนภาษาไทยแก่ผู้สอนที่ไม่ตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 1กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเรียนสื่อสารทางไกล คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Latest from detdanai

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close