คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-24กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

Latest from detdanai

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close