นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษา วัฒนธรรม และวรรณกรรมมลายู ณ Institution of Teacher Education Sultan Mizan Campus, Besut, Terengganu

Latest from detdanai

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close