จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย (ไม่ตรงตามคุณวุฒิ) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close