TOEFL ITP

กำหนดการสอบ TOEFL ITP
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปี 2563

TOEFL ITP 2021 v2

1. กรณีมีผู้สมัครสอบไม่ถึง 10 คน ทางศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการสอบและจะนำรายชื่อผู้สมัครในครั้งที่ยกเลิกไปสอบในครั้งถัดไปหากผู้สมัครสอบไม่สามารถสอบในครั้งถัดไปสามารถติดต่อขอรับเงินคืน ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันประกาศยกเลิกการสอบ

2. คณะจะแจ้งยืนยันการสอบและเลขที่นั่งสอบทาง Email ตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้

3. วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นวันปิดรับชำระเงิน

แนวปฏิบัติ (Guidelines)

1. แนวปฏิบัติในการเข้าสอบ (ฉบับภาษาไทย) ดาวน์โหลด

2. TOEFL ITP Examination Practice Guidelines (English Version) Download

3. การกรอกกระดาษคำตอบ (ฉบับภาษาไทย) ดาวน์โหลด

4. TOEFL ITP Test Taker Handbook Download

ค่าสมัครสอบ TOEFL ITP

ประเภทผู้เข้าสอบ
1. นักศึกษาและบุคลากร มนร. ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท
2. นักเรียน/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท
3. บุคคลทั่วไป ค่าสมัครสอบ1,500 บาท

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP

TOEFLITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
ส่วนที่ 2: ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
ส่วนที่ 3: การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 1
          โอนเงินเข้าบัญชี: ธ.กรุงไทย
          ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (คณะศิลปศาสตร์)
          เลขบัญชี 905-6-03836-2
          **กรุณาชำระเงินค่าสมัครก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์**

ขั้นตอนที่ 2
          สมัครที่นี่ กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน https://docs.google.com/forms/d/1FU2i6mYqyPpK8Z4A2mZhkSUSykXjgtV1dIMRP2kfSxM/edit?usp=sharing

ขั้นตอนที่ 3
          ส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าสมัครไปยังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          **กรณีนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายใน จะต้องแนบสำเนาบัตรนักศึกษาและบัตรบุคลากร มาด้วย**

ขั้นตอนที่ 4
          การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้รับหลักฐานการโอนเงินและการสมัครสอบของท่าน และจะส่งอีเมลตอบกลับแล้วเท่านั้น

**ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จะไม่คืนเงินค่าทดสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(ยกเว้น กรณีผู้สมัครสอบไม่ถึง 10 คน ทางคณะศิลปศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการทดสอบ
และขอให้ผู้สมัครติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 5 วันทำการ หลังจากประกาศยกเลิกการทดสอบ) **

วิธีการรับผลสอบ

ผู้เข้าสอบติดต่อรับผลสอบด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือรับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น

การรับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

1. จ่าหน้าซองระบุชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และที่อยู่ถึงตัวท่านเองบนซองน้ำตาลขนาด A4 (22.5 x 32.5 ซ.ม.) พร้อมติดแสตมป์
2. เขียนเลขที่นั่งสอบ (Seat No.) ไว้ตรงมุมล่างขวา (ดังตัวอย่างการจ่าหน้าซอง)
3. ชำระค่าบริการส่ง 50 บาท ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันจัดสอบ
หมายเหตุ ทั้งนี้ ในกรณีไม่ได้รับผลสอบ ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

post

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close