ฝ่ายวิชาการ

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระยะเวลาการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 14 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระยะเวลาการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 14 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- แบบคำร้องขอเข้าร่วมสหกิจศึกษา

- ใบสมัครงาน

- แบบเสนอสถานประกอบการ (Pro)

- แบบคำร้องทั่วไป

- แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้ง

- แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน

- แบบแจ้งแผนปฏิบัติงาน

- แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน

- แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close