ฝ่ายสำนักงานคณบดี

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเรียนเชิญ (ภายนอก)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ (ภายนอก)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล (ภายนอก)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (ภายใน)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง (ภายใน)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตใช้ลายเซ็นสแกน (ภายใน)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากร (ภายนอก)

ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว
- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562

ใบลาต่างๆ
- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กรณีภายในประเทศ) ดาวน์โหลด word, ดาวน์โหลด pdf
- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กรณีต่างประเทศ)
- ใบลาพักผ่อน (กรณีภายในประเทศ) ดาวน์โหลด word, ดาวน์โหลด pdf
- ใบลาพักผ่อน (กรณีต่างประเทศ)
- ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- ใบขอยกเลิกวันลา ดาวน์โหลด word, ดาวน์โหลด pdf

การเดินทางไปราชการ
- บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ (กรณีเดินทางไม่เกิน 4 คน)
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ (กรณีเดินทางเกิน 4 คน)
- บันทึกข้อความ แจ้งการมอบหมายให้บุคลากรมหาวิทยาลัยไปราชการ
- หนังสือ ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ / วันหยุดราชการ
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทน
- บันทึกข้อความ รายงานการไปราชการภายในประเทศ
- บันทึกข้อความ รายงานการไปราชการต่างประเทศ
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตยกเลิกการไปราชการ

ฟอร์มอื่นๆ
- บันทึกข้อความ ชี้แจงเหตุผล กรณีไม่ลงเวลาทำงาน
- บันทึกรับทราบ การตักเตือน กรณีมาทำงานสายหรือเลิกงานก่อนเวลา
- แบบรายงานการพัฒนาตนเอง (ปีการศึกษา 2563)
- คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ / พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
- คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- หนังสือขอลาออกจากราชการ

- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
- บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนธันวาคม 2562)
- คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ
- แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ

- ประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องเรียน หัองปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม วัสดุและครุภัณฑ์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- คำสั่งคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- ประกาศ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรับบริการศูนย์ภาษา มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2562
- หนังสือ ขออนุมัติเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจติดตามและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประชุมและค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การกำหนดประเภทการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากร ตามเกณฑ์ อัตราและเงื่อนไข ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการ พ.ศ.2560
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- สัญญายืมเงินทดรองค่าวัสดุและโครงการ
- สัญญายืมเงินทดรองไปราชการ
- เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- ใบสำคัญรับเงิน
- สัญญาผ่อนผันค่าลงทะเบียน
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
- คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้เงินงบประมาณ และเงินรายได้ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
- ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและ เรื่อง เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุม และการเดินทางไปราชการ

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close
xvideos2 xnxx

xnxxx hd

xnxx
hot school girl pakistani xvideo arabe new porn tube">arabe new porn tube hotoneporn xxxvideostuber xvideos movies threesome Adult sex movies redtube Free sex download xhamster xvideos yerinde akü değişimi xvideos indonesian porn çekici indian anal sex hot indian hd porn Homemade sexy friends japan porn Realpornfilms.com pornominutes xvideos xnxx indian porn movie pornburst Hot sex movies hot porn videos free hd porn video erin and blu get pornovitube freexxxvideostube xvideos xhamster sex tube asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info http://xssn.net sex full movies hindi dubbed tube8 indian porn">indian porn xxxsexwatch bukkakefetish ngelina omegle boobs compilation animal shikar layanam devika xx asa akira brutal sofa pornhub Free adult fuck youporn Porn tube clips fullteenporno xnxx Free sex fuck fullxxxpornvid xvideos Hot xxx tube xnxx porn tube videos
xnxx xvideos http://nesaporns.xyz
xvideos best porn
xxx hd bf movies