ฝ่ายสำนักงานคณบดี

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเรียนเชิญ (ภายนอก)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ (ภายนอก)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล (ภายนอก)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (ภายใน)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง (ภายใน)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตใช้ลายเซ็นสแกน (ภายใน)
- ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากร (ภายนอก)

ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว
- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562

ใบลาต่างๆ
- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กรณีภายในประเทศ) ดาวน์โหลด word, ดาวน์โหลด pdf
- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กรณีต่างประเทศ)
- ใบลาพักผ่อน (กรณีภายในประเทศ) ดาวน์โหลด word, ดาวน์โหลด pdf
- ใบลาพักผ่อน (กรณีต่างประเทศ)
- ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- ใบขอยกเลิกวันลา ดาวน์โหลด word, ดาวน์โหลด pdf

การเดินทางไปราชการ
- บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ (กรณีเดินทางไม่เกิน 4 คน)
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ (กรณีเดินทางเกิน 4 คน)
- บันทึกข้อความ แจ้งการมอบหมายให้บุคลากรมหาวิทยาลัยไปราชการ
- หนังสือ ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ / วันหยุดราชการ
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทน
- บันทึกข้อความ รายงานการไปราชการภายในประเทศ
- บันทึกข้อความ รายงานการไปราชการต่างประเทศ
- บันทึกข้อความ ขออนุญาตยกเลิกการไปราชการ

ฟอร์มอื่นๆ
- บันทึกข้อความ ชี้แจงเหตุผล กรณีไม่ลงเวลาทำงาน
- บันทึกรับทราบ การตักเตือน กรณีมาทำงานสายหรือเลิกงานก่อนเวลา
- แบบรายงานการพัฒนาตนเอง (ปีการศึกษา 2563)
- คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ / พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
- คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- หนังสือขอลาออกจากราชการ

คำสั่งต่างๆ

- คำสั่งมอบหมายงานคณะ 63- คำสั่งมอบหมายงานคณะ 63
- คำสั่งมอบหมายงานคณะ 63 (เพิ่มเติม พ.ย.63)
- คำสั่งมอบหมายงานคณะ 63 (เพิ่มเติม ก.พ.64)

แผน

- แผนพัฒนาบุคลากร ปีงปม. 62-64

- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
- บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนธันวาคม 2562)
- คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ
- แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ

รายงาน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี​ รอบ​ 6​ เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี​ รอบ​ 6​ เดือน


อื่นๆ

- ประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องเรียน หัองปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม วัสดุและครุภัณฑ์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- คำสั่งคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- ประกาศ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรับบริการศูนย์ภาษา มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2562
- หนังสือ ขออนุมัติเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจติดตามและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประชุมและค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การกำหนดประเภทการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากร ตามเกณฑ์ อัตราและเงื่อนไข ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการ พ.ศ.2560
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

-การยืมเงินทดรองราชการการยืมเงินทดรองราชการ
- สัญญายืมเงินทดรองค่าวัสดุและโครงการ
- สัญญายืมเงินทดรองไปราชการ
- เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- ใบสำคัญรับเงิน
- สัญญาผ่อนผันค่าลงทะเบียน
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
- คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้เงินงบประมาณ และเงินรายได้ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
- ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและ เรื่อง เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุม และการเดินทางไปราชการ

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close