ประวัติความเป็นมาของคณะ

          คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะที่กำหนดให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชฎีกา การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี และเพื่อสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่าง ๆ ในระยะเริ่มแรก โดยแยกมาจากคณะวิชาพื้นฐานในสถาบันเดิมก่อนรวบรวมเป็นมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยใช้อาคารแผนกช่างก่อสร้างชั้น 1 ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาเขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เป็นที่ตั้งโครงการชั่วคราวและต่อมาได้ย้ายสำนักงานมาที่ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2535 ปัจจุบันสำนักงานได้ย้ายมาตั้งที่ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

          ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์เปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่คณะต่างๆ และเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2558  และเพิ่มสาขาวิชาภาษามลายู พ.ศ. 2560 มีแผนในการขยายการศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันและยุคสมัยต่อไป
 

 

เข็มอุณากรรณ หรือ พุดชมพู
         มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ KOPSIA FRUYICOSSA DC. อยู่ในวงศ์ APOCYNACEAE มีถิ่นกำเนิดจาก จีน พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบขึ้นในป่าดิบบนเขาทางภาคใต้ เป็นไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร แตกกิ่งก้าน ไม่เป็นระเบียบนัก ใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม รูปไข่ หรือรูปใบหอก ปลายแหลม โคนเกือบมน ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ที่ซอกใบใกล้ปลายยอดแต่ล่ะช่อประกอบด้วยดอกย่อย 5-10 ดอก ดอกเป็นสีชมพูอ่อนเกือบขาวนวลดอกตูมเป็นสีชมพูเข้ม เมื่อบานปลายแยกเป็นกลีบดอก 5 “ผล” เป็นฝัก มี 1 เมล็ด ดอกออกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และตอนกิ่ง
086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close