ประวัติความเป็นมาของคณะ

          คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะที่กำหนดให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชฎีกา การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี และเพื่อสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่าง ๆ ในระยะเริ่มแรก โดยแยกมาจากคณะวิชาพื้นฐานในสถาบันเดิมก่อนรวบรวมเป็นมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยใช้อาคารแผนกช่างก่อสร้างชั้น 1 ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาเขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เป็นที่ตั้งโครงการชั่วคราวและต่อมาได้ย้ายสำนักงานมาที่ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2535 ปัจจุบันสำนักงานได้ย้ายมาตั้งที่ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

          ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์เปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่คณะต่างๆ และเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2558  และเพิ่มสาขาวิชาภาษามลายู พ.ศ. 2560 มีแผนในการขยายการศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันและยุคสมัยต่อไป
 

 

เข็มอุณากรรณ หรือ พุดชมพู
         มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ KOPSIA FRUYICOSSA DC. อยู่ในวงศ์ APOCYNACEAE มีถิ่นกำเนิดจาก จีน พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบขึ้นในป่าดิบบนเขาทางภาคใต้ เป็นไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร แตกกิ่งก้าน ไม่เป็นระเบียบนัก ใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม รูปไข่ หรือรูปใบหอก ปลายแหลม โคนเกือบมน ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ที่ซอกใบใกล้ปลายยอดแต่ล่ะช่อประกอบด้วยดอกย่อย 5-10 ดอก ดอกเป็นสีชมพูอ่อนเกือบขาวนวลดอกตูมเป็นสีชมพูเข้ม เมื่อบานปลายแยกเป็นกลีบดอก 5 “ผล” เป็นฝัก มี 1 เมล็ด ดอกออกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และตอนกิ่ง
086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close

xvideos2.com xnxx xvideos

yerinde akü değişimi xnxx.com çekici indian anal sex hot indian hd porn xnxx.com watch xxx free in hd

xvideos.com

hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
adult porn movie
indian porn
xvideos
xhamster
the best porno site
xnxx
chudai indian sex
xxx bf video
free xxx videos porn
xvideos
chudai porn

free xxx watch

xxx bf video

xxx porn

xxx sex
xnxx.com
xhamster

pornhub

porn watch
xvideos.com
chudai indian sex
xhamster

xnxx

xvideos

xxx xnxx

xvideos

xxx porn tube
xvideos
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos